Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Глобализация и глобализъм“These transnationalists have little need for
national loyalty, view national boundaries as
obstacles that thankfully are vanishing, and
see national governments as residues from the
past whose only useful function is to facilitate
the elite's global operations.”

Samuel Phillips Huntington

“Членовете на глобалния елит нямат нужда от
национална лоялност; за тях националните граници
са пречки, които за щастие прогресивно изчезват.
Националните правителства са остатък от миналото,
чиято единствена полезна функция е да облекчат
действията на глобалния елит.”

Самюъл Хънтингтън - американски социолог и политолог

Терминът глобализация се употребява като позитивно, изгодно за всички явление и означава глобално разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата - например масовата култура, под егидата на космополитизъм. Икономическа основа за глобализацията е постфордизма. Например американците идват в България за да вземат Киноцентъра, телекомуникациите, златото на България, водоснабдяването на България, а български студенти ходят лятно време в САЩ, да работят помощник-сервитьори за два долара на час - това е взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата.

Глобализацията е процес на нарастване на икономическите, политическите, техническите и културните взаимовръзки и отношения между отделните страни и организации, но не и социални връзки между хората от различни държави. Тъй като глобализацията не може и не цели да премахне социалното неравенство между държавите. Йерархията в света трябва не само да се съхрани, но и да се засили, вследствие глобализацията. Един от ранните проекти на глобализма е създаването на изкуствен език, на който всички народи да говорят - есперанто.

Copyright:www.backdoornews.com


Човешките раси и етноси са продукт на класовото общество, а не на еволюцията на организмите на Земята. Глобализацията не цели да премахне класите и хората да станат равноправни. Глобализацията цели да премахне националните държави, националното самосъзнание и съответно защитата на националните им интереси.

Националната идентичност се свързва с обществения морал и сексуалната идентичност на индивидуума. Поради това, една от опорните точки на глобализма е разрушаване на сексуалната идентичност - теорията на джендъра.

Глобализацията цели да премахне националните култури, морал, религии и традиции и да ги подмени с общи, стандартизирани ценности - евроатлантически ценности и обща култура - масовата култура.

Едно семейство обитава жилище, чиито стени го защитават от крадци и изнасилвачи. Една национална държава заема територия, чиито ресурси контролира. И националните граници защитават територията на държавата от чуждестранни грабители и изнасилвачи. Целта на глобализма е премахване на границите между държавите, за да може една клика от лихвари да обсеби ресурсите на цялата Земя.

Терминът глобализъм има негативен характер и описва последствията върху международните отношения, след успешна глобализация, при което държавите масивно загубват своето значение като интернационални актьори, а на тяхно място идва глобално действащ елит от транснационални актьори, като например транснационални корпорации - така наречените Global Players/Глобални играчи.

"The globalization of the world economy will
also continue, with a widening between
"haves" and "have-nots".
[...] U.S. Space Command--dominating
the space dimension of military operations
to protect U.S. interests and investment.
Integrating Space Forces into warfighting
capabilities across the full spectrum
of conflict."

United States Space Command - Vision for 2020

"Икономическата глобализация на света ще продължи
да разширява пропастта между "имащите" и "нямащите".
[...] Само военно превъзходство, ще може да защити
търговските интереси на САЩ [...]"

Документ на Космическото Командване на САЩ

Глобализмът произлиза от неолиберализма, който пледира за премахване на държавите и въвеждане на единно световно правителство - Global Governance. Идеята за единно световно правителство възниква в края на Втората световна война - Джеймс Пол Варбург.
Глобализация
"The supranational sovereignty of an
intellectual elite and world bankers
is surely preferable to the national
auto-determination practiced in past
centuries."

David Rockefeller

"Наднационалният суверенитет на елита
на интелектуалците и световните лихвари,
без съмнение е за предпочитане пред
националната независимост, практикувана
в бившите столетия."

Дейвид Рокфелер
- Билдърбъргската конференция 6. - 9. юни 1991, Baden-Baden/Германия


Още по темата:

Оклеветяване на националните герои


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени