Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Глобализация и глобализъмТерминът глобализация се употребява като позитивно, изгодно за всички явление и означава глобално разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата - например масовата култура, под егидата на космополитизъм. Икономическа основа за глобализацията е постфордизма. Например американците идват в България за да вземат Киноцентъра, телекомуникациите, златото на България, водоснабдяването на България, а български студенти ходят лятно време в САЩ, да работят помощник-сервитьори за два долара на час - това е взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и елементи на културата.

Глобализацията е процес на нарастване на икономическите, политическите, техническите и културните взаимовръзки и отношения между отделните страни и организации, но не и социални връзки между хората от различни държави. Тъй като глобализацията не може и не цели да премахне социалното неравенство между държавите. Йерархията в света трябва не само да се съхрани, но и да се засили, вследствие глобализацията. Един от ранните проекти на глобализма е създаването на изкуствен език, на който всички народи да говорят - есперанто.

Copyright:www.backdoornews.com


Човешките раси и етноси са продукт на класовото общество, а не на еволюцията на организмите на Земята. Глобализацията не цели да премахне класите и хората да станат равноправни. Глобализацията цели да премахне националните държави, националното самосъзнание и съответно защитата на националните им интереси.

Националната идентичност се свързва с обществения морал и сексуалната идентичност на индивидуума. Поради това, една от опорните точки на глобализма е разрушаване на сексуалната идентичност - теорията на джендъра.

Глобализацията цели да премахне националните култури, морал, религии и традиции и да ги подмени с общи, стандартизирани ценности - евроатлантически ценности и обща култура - масовата култура.

Едно семейство обитава жилище, чиито стени го защитават от крадци и изнасилвачи. Една национална държава заема територия, чиито ресурси контролира. И националните граници защитават територията на държавата от чуждестранни грабители и изнасилвачи. Целта на глобализма е премахване на границите между държавите, за да може една клика от лихвари да обсеби ресурсите на цялата Земя.

Терминът глобализъм има негативен характер и описва последствията върху международните отношения, след успешна глобализация, при което държавите масивно загубват своето значение като интернационални актьори, а на тяхно място идва глобално действащ елит от транснационални актьори, като например транснационални корпорации - така наречените Global Players/Глобални играчи.

"The globalization of the world economy will
also continue, with a widening between
"haves" and "have-nots".
[...] U.S. Space Command--dominating
the space dimension of military operations
to protect U.S. interests and investment.
Integrating Space Forces into warfighting
capabilities across the full spectrum
of conflict."

United States Space Command - Vision for 2020

"Икономическата глобализация на света ще продължи
да разширява пропастта между "имащите" и "нямащите".
[...] Само военно превъзходство, ще може да защити
търговските интереси на САЩ [...]"

Документ на Космическото Командване на САЩ

Глобализмът произлиза от неолиберализма, който пледира за премахване на държавите и въвеждане на единно световно правителство - Global Governance. Идеята за единно световно правителство възниква в края на Втората световна война - Джеймс Пол Варбург.
Глобализация
"The supranational sovereignty of an
intellectual elite and world bankers
is surely preferable to the national
auto-determination practiced in past
centuries."

David Rockefeller

"Наднационалният суверенитет на елита
на интелектуалците и световните лихвари,
без съмнение е за предпочитане пред
националната независимост, практикувана
в бившите столетия."

Дейвид Рокфелер
- Билдърбъргската конференция 6. - 9. юни 1991, Baden-Baden/Германия
loading...

Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени