Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript!
Новини от Българияwww.backdoornews.com
Новини Политика Информация за емигранти Здраве Високи технологии Изкуство

Подготвят отчуждаване на жилища


етажната собственост
Българските казионни медии на 19.03.2019 г. съобщиха, за подготовка на нов закон, за подобряване управлението на етажната собственост: "Граждани предлагат редица идеи как да намалеят неизрядните съседи в блоковете. Неплатените такси за общите части на входа да се събират с местните данъци и такси гласи едно от предложенията, залегнали в предстоящите промени в Закона за етажната собственост."

В действителност не гражданите, а българските политици-лакеи на Запада предлагат как по-лесно собствениците на имоти в България, да бъдат обявявани за неизрядни и да бъдат въвличани в дългове, които ако не платят, да им бъдат залагани жилищата за погасяването им. А че служителите от дирекция "Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройство не разчитат само на държавната си заплата - това и десет годишните деца го знаят.

Copyright:www.backdoornews.com


"Огромен е интересът на обществото към промените, които в момента изработваме за подобряване на управлението на етажната собственост", каза Гергана Благиева, директор на дирекция "Жилищна политика" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, пред bTV. "Граждани искат санкции срещу неизрядни съседи, част от парите, дължими и неплатени към етажната собственост, може да да се подават към общината, която да ги събира в последствие заедно с местните данъци и такси", каза Благиева.

"В момента собствениците на имоти имат повече права отколкото задължения и е много трудно налагането на санкция към собственик, който не изпълнява решенията на общото събрание в етажната собственост и който не плаща дължимите такси за управление и поддръжка на общите части в сградата. Затова се предлага завишаване на задълженията на собствениците и увеличаване правата на общото събрание за санкции към неизрядните собственици."

Това на практика означава, че в един жилищен блок, в който голяма част от собствениците са в чужбина, а други са отдали жилището си под наем, общо събрание се провежда с 4-5 от собствениците, с които може предварително да се договори какво да предложат и след това да гласуват.

След влязло в сила решение на общото събрание за събиране на някаква сума, например за неотложен ремонт на покрива, всеки който не заплати, поради финансови затруднения или поради незнание (собствениците в чужбина; призовката е подписана от съседите), може да бъде съден за обезщетение, издирван чрез Държавен вестник, след което жилището му ще бъде предложено за таен търг от съдия-изпълнител, за погасяване на дълговете му към етажната собственост.

На търга началната цена на апартамента му ще е сумата, която дължи на етажната собственост. Грижа на всеки съдия-изпълнител е търга да не става обществено достояние и апартамента, обявен на търг се продава за началната цена + 1 лев, а купувачът е любимец на държавата.

След 1990 г. една от най-популярните схеми за присвояване нечие жилище в България е така наречения "Неотложен Ремонт" (по правило се ремонтира покрива), представя се фактура за солидна сума за ремонта (фалшиви фактури продават циганки по пазарите), след което се подава съдебен иск за обезщетение. Призовката от съда се изпраща на чужд адрес или собственика е в чужбина и се издирва чрез Държавен вестник, след което се преминава към принудителен търг за изземане имуществото на длъжника.

Този сценарий се разиграва толкова по-лесно, колкото по-малко са съсобствениците. Ако собствениците на една къща са само двама, единият от тях може да предяви иск за обезщетение за неотложен ремонт, като паралелно предяви иск за делбено дело, при което съда му възлага дела на другия, който е длъжник за неплатен неотложен ремонт и след прихващане ищеца по делбеното дело придобива собствеността на другия собственик без пари. По тази схема също много български граждани в началото на 1990-те бяха лишени от собственост.

Съдебен иск за обезщетение от етажната собственост изисква ищеца да са всички собственици, което на практика е трудно изпълнимо. По-лесно става, ако дълговете му се прехвърлят към общината, както предвижда новия закон. Тогава ищецът е само един - общината и процедурата по принудителния търг може да се задвижи светкавично.

"Имало предложения да отпаднат таксите за асансьор за живеещите на първи и втори етаж, но това по думите на експерта не е добро решение. Защото по същата логика живеещите на първия етаж трябва да бъдат изключени от поддръжката на покрива, но той е обща част и средствата за него се дължат от всички живущи. Затова ще търсим механизъм за по-справедливо разпределение на таксите в зависимост от етажа и дела в общата собственост", каза още Гергана Благиева. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
В сила от 01.05.2009 г.
Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., доп. ДВ. бр.88 от 3 Ноември 2017г., доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г.

Правомощия на общото събрание
Чл. 11.7. определя размера на паричните вноски във фонд "Ремонт и обновяване"
12. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) може да приеме решение за управление на общите части за получаване на кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт.

Кворум за провеждане на общото събрание
Чл. 15. (2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.


Още по темата:

Българският съд краде имоти на беззащитни граждани

В кои държави чужденците нямат право да купуват имоти

37,13% поскъпване на имотите

Имотите драстично поскъпват

Наемите в София есен 2018

Имотите на любимците на държавата 🏡


loading...


Условия за ползване   За рекламодатели

© 2017 - 2019 www.backdoornews.com
Всички права запазени